وزارت صنعت معدن و تجارت

سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان

کانون آگهی و تبلیغاتی بُعددوم (مجری تبلیغات و طراح وب سایت)